За нашата компания

About us

Гроув Глобал Консулт предлага на своите клиенти различни видове юридически услуги като регистрация на предприятие и изготвяне и подаване на документи в търговския регистър за промени в обстоятелствата на предприятието. Ние ще се погрижим за всички Ваши юридически дела, ще Ви консултираме при прехвърляне и разделяне на предприятие, промяна в регистрирания капитал, продажба и покупка на предприятие, различни бизнес юридически договори и взаимоотношения.

Grove Global Consult is a boutique consulting firm headquartered in Sofia, Bulgaria, providing strategic consulting services in the areas of private business sector to Bulgarian and international private companies with business in Bulgaria. Our people are our firm’s greatest and most valuable asset. We bring our extensive networks and the benefit of our collective and diverse experience to each of our clients.

Услуги

What we offer

В нашата работа е много важно да удовлетворяваме потребностите на клиентите, които ни гласуват своето безценно доверие.

Within our work, it is very important to fulfill the needs of our customers who approach us with their trust


Консултантски услуги

CONSULTING SERVICES

Гроув Глобал Консулт предлага на своите клиенти различни видове юридически услуги като регистрация на предприятие и изготвяне и подаване на документи в търговския регистър за промени в обстоятелствата на предприятието.

Grove Global Consult offers its clients various types of legal services such as company registration, preparation and filing of all required documents within the Commercial Register for changes in the circumstances of the enterprise.

Регистрация на фирми

Company Registration

Регистрация на фирми – предлагаме на нашите клиенти пълен набор от съвети и правно съдействие при регистрация на фирми и тяхното последващо администриране.

The economic crisis has opened up a number of opportunities for doing business. Whole sectors of the economy have changed due to bankruptcies of well-established companies, but they have worked inefficiently, relying on old glory and the accumulated momentum of the transition.

Промяна на фирмата

Change of your company

 • Промяна на наименованието
 • Промяна на седалище и адрес на управление
 • Промяна в предмета на дейност
 • Change in the name
 • Change of seat and management address
 • Change in subject matter of the company


Фирмени процедури

Company procedures

Устойчивото развитие на всяка компания е непрекъснат процес в посока оптимизация на фирмената организация и развитие на компетенциите на служителите й.

The sustainable and steady development of each company is a continuous process towards optimizing the company organization and developing the competencies of its employees.

Подготовка на документи за участие в обществени поръчки

Preparation of document for participation in public procuremnt

При участие в обществени поръчки, ние съдействаме при изготвяне на необходимата тръжна документация. Подготвяме писмени обявления за участие в процедури по възлагане на изпълнението на обществените поръчки.

When participating in public procurement, we can assist in preparing the necessary tender documentation. We prepare written notices to participate in award procedures for public procurement. We assist and prepare documents for participation in Public Procurement award procedures.

Заличаване на фирми

 • С изтичане на срока, определен в дружествения договор
 • По решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство
 • и още...

Termination of business

 • Upon the expiration of the term specified in the Company Agreement
 • By decision of the shareholders, taken by a majority of three-quarters of the capital, if there is no majority in the company contract
 • and more...

За нас е важно да има прозрачност и яснота в отношенията ни и за тази цел имаме готовност да Ви предоставим ценоразпис според вида услуга от която се нуждаете, който в максимална степен да Ви запознае със стойността на нашите услуги. Тъй като сме гъвкави – част от предлаганите услуги зависят изцяло от Вашите индивидуални потребности и от обема работа, който ще е необходимо да извършим. Всички услуги и предлагани продукти от Гроув Глобал Консулт са съобразени с индивидуалните специфики и изисквания на Нашите клиенти. Предлагаме и абонаментно обслужване, с което Ви осигуряваме краткосрочно и дългосрочно предоставяне на всички необходими услуги, от които имате нужда.

For us it is necessary to have transparency in our business relations and this is why we are ready to provide you with a price list according to the type of service you need. Please keep in mind that we are flexible - some of the services we offer depend entirely on your individual needs and on the amount of work we will need to perform. All services and products offered by Grove Global Consult are tailored to the specifics and requirements of our Customers. We also offer a subscription service on a monthly basis, which provides you with short and long-term provision of all the necessary services you need.

ВАШАТА ФИРМА - ТОВА Е ЛИЦЕТО НА ВАШИЯ БИЗНЕС!

Кой е първият фактор, който създава психологически положително или отрицателно впечатление на бъдещите Ви бизнес партньори? Това е Вашата ФИРМА, тя - фирмата е дрехата, в която сте облекли бъдещите си бизнес начинания. Имате ли ясна търговска стратегия за Вашия бизнес план? Осигурили ли сте първоначалното финансиране за Вашия бизнес? Тогава остава да се погрижите за безупречния вид на Вашата фирма, като на дневен ред за Вас идва екипа на Гроув Глобал Консулт ЕООД, за да се опитаме заeдно да положим здрави основи за успешното бъдеще на новата Ви инвестиция и да започнем още със създаването и узконяването й. Кои са най – важните моменти преди регистрация на фирма, които не трябва да пропускате и за които трябва да намерите време? Имайте предвид, че подредбата не е степенувана по важност, всички въпроси са еднакво важни за Вашата бъдеща фирмена визия. Преди да пристъпите към регистриране на нова фирма, трябва внимателно да изберете най-подходящата за нуждите Ви правна форма за търговска дейност. Накратко ще Ви представим предимствата и недостатъците на ЕТ и ЕООД/ООД:

YOUR COMPANY - THIS IS THE FACE OF YOUR BUSINESS!

What is the first factor that creates a psychologically positive or negative impression on your future business partners? This is your company, it - the company is the garment in which you have dressed up your future business ventures. Do you have a clear commercial strategy for your business plan? Have you provided the initial funding for your business? Then you have to take care of the impeccable look of your company and the team of Grove Global Consult comes to you to try and lay a solid foundation for the successful future of your new investment. What are the most important moments before registering a company that you should not miss and for which you need to find time? Keep in mind that the layout is not graded in importance, all issues are equally important to your future. Before proceeding with registering a new business, you should carefully select the legal form of business that is most appropriate to your needs. In brief, we will present the advantages and disadvantages of ET and EOOD / Ltd.: Single Entrepreneur (ET) Registration:

Последвайте ни

Follow Us

БЕЗПЛАТНА КОНСУЛТАЦИЯ

Consultations

Свържи се с нас сега: лесно е, питането е напълно безплатно и не Ви обвързва по никакъв начин!

Contact us now. It's easy, asking is free and doesn't tie you up anyway

Grove Global Consult offers its clients various types of legal services such as company registration, preparation and filing of all required documents within the Commercial Register for changes in the circumstances of the enterprise. We will take care of all your legal affairs, we will advise you on transfer and division of a business, change in registered capital, sale and purchase of an enterprise and various other business legal affairs. We believe in correct customer relations, company data confidentiality, understanding each individual case in depth, and taking adequate and timely measures to resolve it. If you share our ideas and principles, do not hesitate to contact us at the contacts listed or request your free online consultation.

Гроув Глобал Консулт предлага на своите клиенти различни видове юридически услуги като регистрация на предприятие и изготвяне и подаване на документи в търговския регистър за промени в обстоятелствата на предприятието. Ние ще се погрижим за всички Ваши юридически дела, ще Ви консултираме при прехвърляне и разделяне на предприятие, промяна в регистрирания капитал, продажба и покупка на предприятие, различни бизнес юридически договори и взаимоотношения. Ние вярваме в коректните отношения с клиента, фирмената тайна, разбиране на всеки индивидуален казус в дълбочина и вземане на адекватни и навременни мерки за разрешаването му. Ако и Вие споделяте нашите идеи и принципи не се колебайте да се свържете с нас на посочените контакти или да поискате Вашата безплатна Онлайн консултация.

Контакти Contact Us

Адрес

Address

 България  гр. София 1616, ул. “Прохлада“ №18В, ет. 3

   Bulgaria, Sofia 1616, 18B “Prohlada“str., fl. 3

   Телефон : 0893 724351, 0893 724359

   Phone: 0893 724351, 0893 724359

  E-mail : office@groveconsult.bg

Последвайте ни

Follow us on